Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van WoofExperience

Om het trainen bij WoofExperience goed te laten verlopen, verzoeken wij u deze regels door te lezen en in acht te nemen. Alvast bedankt!

1.Algemeen

 • Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met WoofExperience. U bent definitief cursist op de datum dat u de lesbrief heeft ontvangen, voor het tussen u en WoofExperience overeengekomen aantal lessen (8 of 9 lessen afhankelijk van de cursus)
 • Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. een wettige vertegenwoordiger de overeenkomst mede te ondertekenen.
 • Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 • Toezeggingen van instructeurs zijn slechts bindend indien de instructeur deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.
 • De hondenschool is altijd open ook in de school vakanties, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • De cursisten dienen altijd het cursusgeld per pin of contant te voldoen, voor of na de eerste les.

2.Trainingsregels

 • Laat uw hond goed uit voor u op de training locatie verschijnt, op de locatie zelf is er alleen aan de openbare weg een mogelijkheid om de hond uit te laten. (RUIM DE POEP OP!)
 • Ongelukjes kunnen gebeuren (vooral bij pups), neem voldoende zakjes mee en ruim het netjes op.
 • Geef de hond minimaal 1,5 uur voorafgaand aan de training geen eten meer.
 • Neem voldoende beloningssnoepjes mee. Het liefst verschillende smaken. De snoepjes dienen klein van formaat te zijn zodat de hond niet hoeft te kauwen. Het moeten hap – slik – weg –snoepjes zijn.
 • Neem een speeltje dat de hond leuk vindt en dat jullie samen vast kunnen houden mee. Geen bal en geen piepend speeltje (dit leidt de andere honden teveel af).Op onze locatie dienen wij rekening te houden met andere honden. Heeft uw hond hier moeite mee? Geef dit dan aan bij inschrijving dan begeleiden wij u naar de les locatie.
 • Alle honden dienen te alle tijde aangelijnd te zijn. Uitzondering hierop is tijdens het spelen. Het vrijgeven van de honden tijdens het spelen wordt begeleid door een instructeur.
 • Aangelijnde honden hebben geen contact met elkaar. Waarom dat zo is wordt tijdens de lessen uitgelegd.
 • De hond dient een passende halsband of tuigje te dragen. Een slipketting is niet toegestaan.

Daarnaast dient u gebruikte maken van een vaste lijn van 1.20 tot 1.80 m. Geen flexlijn!

 • Gebruik van het trainingsmateriaal is alleen toegestaan onder begeleiding van een instructeur. Dit om blessures te voorkomen.
 • Hou rekening met elkaar. Geef de cursisten die klaar zijn met de les de ruimte om naar buiten te gaan.
 • Kinderen zijn welkom (max 1) om mee te komen naar de cursus. Bij de puppycursus adviseren we juist om de kinderen mee te nemen. Kinderen worden gevraagd om langs de kant te staan en zullen in de puppycursus bij sommige oefeningen betrokken worden. De instructeur zal hiervoor aanwijzingen geven.
 • Uw e-mailadres en mobiele nummer kunnen worden gebruikt om u te attenderen op wijzigingen, lesuitval, en op nieuwe activiteiten.
 • Alle cursisten dienen uiterlijk 5 a 10 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn.
 • Stem de kleding af op de activiteit (gemakkelijk zittende kleding en vast schoeisel) en op de weersomstandigheden (afhankelijk van de locatie van de les).
 • Alle honden dienen de juiste inentingen te ontvangen, of titerbepalingen te ondergaan. Dit wordt bij de aanvang van elke cursus door de instructeur gecontroleerd. .
 • Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist voor aanvang van de les met de instructeur te overleggen of de les gevolgd kan worden. Indien de cursist en de instructeur niet tot overeenstemming kunnen komen over het volgen van de les zal op kosten van de cursist een dierenarts geraadpleegd worden.
 • Op het terrein is het ten strengste verboden om te roken of om vuur te maken.

3.Annulering

 • Bent u verhinderd? Geef dat dan even aan ons door. Dat kan per mail aan info@woofexperience.nl  of telefonisch via 06-21537112. LET OP: Als u twee keer niet komt trainen zonder afmelding, gaan wij er van uit dat u stopt met de training en wordt uw plek vergeven aan een nieuwe cursist.
 • In principe gaan de puppy- en puber/instroomlessen altijd door aangezien we een binnen locatie hebben. Door bijscholing of vakantie van de instructeur, kan het voorkomen dat de lessen een week verplaatst worden. We brengen u hiervan tijdig tijdens de lessen en via de mail op de hoogte. De verzuimdagen staan meestal ruim van tevoren in onze agenda.
 • Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, schuiven de lessen op naar de week erna. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 • Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld – na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal – aan de cursist gerestitueerd.
 • Is er sprake van een blessure of langdurige ziekte (van de cursist of de hond waardoor er een tijdje niet getraind kan worden? Laat het dan zo snel mogelijk weten aan de instructeur. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Na overleg van deze verklaring zal, als de reden geldig wordt verklaard (dit ter beoordeling van de eigenaar van de hondenschool), het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de al gevolgde lessen.

4.Inschrijving en Betalingen

 • Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Er wordt ingeschreven op volgorde van binnenkomst. Na verwerking van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en een lesbrief.
 • Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige bedrag.
 • Restitutie is alleen mogelijk als de annulering meer dan 7 dagen voor aanvang van de cursus ontvangen is. Als u te laat annuleert  kunt u uiteraard wel een vervanger sturen. WoofExperience behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een activiteit te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de activiteit bericht; reeds betaalde cursusgelden worden dan binnen veertien dagen teruggestort.
 • Bij tussentijds stoppen met de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk, (tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie; dit ter beoordeling van de eigenaar van de hondenschool)

5.Aansprakelijkheid

 • De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, beschadiging of letsel, opgelopen op de leslocatie van de hondenschool.
 • De cursist dient een WA-verzekering te hebben waarbij de hond ook meeverzekerd is. Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij of dit voor uw verzekering geldt.
 • In overleg met de instructeur is het de cursist toegestaan andere personen mee te brengen naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de instructeur te volgen.
 • WoofExperience is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin kan zij aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door de hondenschool georganiseerde activiteiten.
 • Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee het programma gemaakt wordt, kan WoofExperience niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de weergave van die gegevens op de website/Facebookpagina.
 • WoofExperience is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het zoekraken van e-mail met de ‘bevestiging inschrijving’, ‘bevestiging deelname’, bewijzen van inschrijving of andere correspondentie. U dient zelf te controleren of u binnen een week na inschrijving een e-mail van WoofExperience heeft ontvangen. Indien dit niet het geval is, is het uw eigen verantwoordelijkheid om bij WoofExperience te informeren of uw inschrijving correct is verwerkt.
 • De adviezen die onze instructeurs geven zijn gebaseerd op kennis en ervaring echter deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur noch de hondenschool. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 • Bij het inschrijven voor een cursus accepteert u de algemene voorwaarden van WoofExperience.

Klachtenprocedure

Algemeen

Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling voor Woofexperience Hondenschool.
Woofexperience is er als hondenschool bij gebaat haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Daarom horen wij het graag van u als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze richtlijnen dan – zonodig – kunnen bijsturen om onze dienstverlening voor de toekomst te verbeteren.

Definitie van een klacht

Een klacht is een uiting van ontevredenheid ten aanzien van een dienst van Woofexperience Hondenschool

Algemene richtlijnen

 • Klachten worden geregistreerd en binnen 2 weken in behandeling genomen. Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt u binnen deze periode van 2 weken informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
  • U mag verwachten dat Woofexperience de voortgang van de afhandeling bewaakt; het is de taak van Woofexperience om dit u ook als zodanig te laten ervaren.
  • Uitgangspunten bij het afhandelen van uw klacht zijn:
  • snelle behandeling en herstel van fouten
  • duidelijke informatie over het betreffende onderwerp
  • respect, openheid en hulpvaardigheid
  • Klachten zijn voor Woofexperience een waardevolle bron van informatie met betrekking tot:
  • de kwaliteit van het functioneren
  • het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Woofexpeirence heeft

Mondelinge klachten

 • Als u een mondelinge klacht indient, wordt deze klacht – indien mogelijk – direct mondeling met u afgehandeld door een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf. Is dit niet mogelijk, dan wordt u korte tijd later door ons teruggebeld, nadat – indien wenselijk – overleg is gevoerd.
  • Uw klacht wordt altijd geregistreerd. U kunt in overleg met een bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf een schriftelijke bevestiging van een mondeling antwoord ontvangen.

Schriftelijke klachten

U krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht een brief of e-mail met een officiële reactie. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan ontvangt u binnen deze termijn van 2 weken een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling. De klacht wordt geregistreerd.

Welkom bij WoofExperience! Wij wensen u veel trainingsplezier

laatste update 11-5-2021

Woofexperience Hondenschool