Privacy verklaring

Privacyverklaring van Woofexperience Hondenschool

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Woofexperience verwerkt van haar klanten en andere zakelijk betrokkenen.

Indien je klant wordt van Woofexperience of om een andere reden persoonsgegevens aan Woofexperience verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Woofexperience Hondenschool (hierna Woofexperience) (zie artikel 8 voor contactgegevens) De functionaris klantenbeheer is bereikbaar via info@woofexperience.nl

2. Welke gegevens verwerkt Woofexperience en voor welk doel

2.1. In het kader van de zakelijke relatie tussen jou en Woofexperience worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

2.1.1. voorletters, voor- en achternaam, geslacht

2.1.2. adresgegevens eventueel postadres

2.1.3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.1.4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn en zijn omschreven in het “Overzicht Verwerkingsactiviteiten”

2.2. Woofexperience verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens in het kader van de gesloten overeenkomst(en) o.a. voor de volgende doeleinden:

2.2.1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de zakelijke relatie tussen jou en Woofexperience, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

2.2.2. je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Woofexperience;

2.2.3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het cursusgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen;

2.2.4. je naam- en adresgegevens worden gebruikt voor de facturering van de in de overeenkomst genoemde leveringen en/of diensten.

2.3. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Woofexperience en je te informeren over de ontwikkelingen van Woofexperience

3. E-mail berichtgeving (opt-out):

Woofexperience gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Woofexperience. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen

Woofexperience bewaart je persoonsgegevens gedurende de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Woofexperience passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Woofexperience gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1. Via de administratie van Woofexperience kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Woofexperience zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

6.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Woofexperience je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Coördinator Informatieveiligheid.

6.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze administratie via info@woofexperience,nl

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

8. Contactgegevens

Volledige naam

Woofexperience Hondenschool

Adres

Ambachtsweg 4S, 3542 DE Utrecht

Telefoon

06 21 53 71 12

E-mail

info@woofexperience.nl

Kamer van Koophandel

54649013

Coördinator Informatieveiligheid

A den Boer

versie: 201805-01

Woofexperience Hondenschool